Dokument: Mnichovská dohoda (1938)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Mnichovská dohoda ze dne 29.9.1938

Německo, Spojené království, Francie a Itálie, vzhledem k dohodě, které ji? bylo dosa?eno ve věci odstoupení území Sudet Německu, ujednali následující podmínky uvedeného odstoupení a opatření z něj vyplývajících, a touto dohodou se zavazují k učinění opatření nezbytných k jejímu naplnění:

(1) Vyklizení začne 1. října

(2) Spojeného království, Francie a Itálie se shodly, ?e vyklizení území bude dokončeno do 10. října, ani? by byla zničena jakákoli zařízení, která se na území nacházejí, a ?e Československá vláda bude odpovídat za provedení vyklizení bez po?kození uvedených zařízení

(3) Podrobnosti vyklizení budou stanoveny mezinárodní komisí slo?enou ze zástupců Německa, Spojeného království, Francie, Itálie a Československa

(4) Obsazování převá?ně německého území německými jednotkami začne 1. října. Čtyři oblasti vyznačené na připojené mapě budou obsazovány německými vojsky následovně:
Území označené číslem I 1. a 2. října; území označené číslem II 2. a 3. října; území označené číslem III 3., 4. a 5. října; území označené číslem IV 6. a 7. října. Zbývající území převá?ně německého charakteru bude neprodleně zji?těno vý?e uvedenou mezinárodní komisí a bude obsazeno německými jednotkami do 10. října

(5) Mezinárodní komise uvedena v odstavci 3 určí oblasti, ve kterých se bude konat plebiscit. Tyto oblasti budou do zji?tění jeho výsledků obsazeny mezinárodními jednotkami. Stejná komise stanoví způsob, jakým se hlasování bude konat, vycházejíc ze Saarského plebiscitu. Komise také stanoví datum jeho konání, ne pozděj?í ne? konec listopadu

(6) O konečné podobě hranic rozhodne mezinárodní komise. Tato komise bude také oprávněna doporučit čtyřem mocnostem, Německu, Spojenému království, Francii a Itálii v určitých výjimečných případech men?í úpravy v přísně etnograficky určovaných oblastech, které mají být připojeny bez plebiscitu

(7) V oblastech připadajících Německu bude zaručena mo?nost příchodu a odchodu, které bude moci být vyu?íváno v ?esti měsících od data podepsání této dohody. Německo-Československá komise bude určovat podrobnosti této mo?nosti, berouc ohledy na ulehčení otázek přemis?ování obyvatelstva a usazování vyvstávajících z uvedeného odevzdání území

(8) Československá vláda ve lhůtě čtyř týdnů po podepsání této dohody propustí ze svých vojenských a policejních sil jakéhokoli sudetského Němce, který si to bude přát, a Československá vláda ve stejné lhůtě propustí sudetoněmecké vězně, kteří si odpykávají trest za politické zločiny

Mnichov, 29. září 1938

ADOLF HITLER,
NEVILLE CHAMBERLAIN,
EDUARD DALADIER,
BENITO MUSSOLINI

Dodatek č. 1
Vláda Jeho Veličenstva ve Spojeném království a francouzská vláda podepsaly vý?e uvedenou dohodu na základě toho, ?e dodr?í záruku, obsa?enou v 6. odstavci anglo-francouzských nabídek z 19. září, vztahujících se k mezinárodní garanci hranic Československa proti nevyprovokovanému napadení. Jakmile bude upravena otázka polských a maďarských men?in, dají Německo a Itálie Československu své záruky

Mnichov, 29. září 1938

ADOLF HITLER,
NEVILLE CHAMBERLAIN,
EDUARD DALADIER,
BENITO MUSSOLINI

Dodatek č. 2 ? Prohlá?ení
Hlavy vlád čtyř mocností prohla?ují, ?e problémy polských a maďarských men?in v Československu, nebudou-li vyře?eny do tří měsíců dohodou mezi příslu?nými vládami, se stanou předmětem dal?ího setkání hlav čtyř mocností zde přítomných

Mnichov, 29. září 1938

ADOLF HITLER,
NEVILLE CHAMBERLAIN,
EDUARD DALADIER,
BENITO MUSSOLINI

Dodatek č. 3 - Dodatečné prohlá?ení
V?echny otázky, které mohou vyvstat z předání území budou zařazeny na program jednání mezinárodní komise

Mnichov, 29. září 1938

ADOLF HITLER,
NEVILLE CHAMBERLAIN,
EDUARD DALADIER,
BENITO MUSSOLINI