Dokument: Karlovarský program SdP (1938)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Karlovarský program SdP = Karlsbader Programm der SdP

Jako utiskovaní se budeme cítit potud, pokud my Němci nebudeme smět dělat toté? co Če?i.

V?echno, co je dovoleno Čechům, musí být dovoleno také nám. Jedním slovem: Chceme pouze ?ít jako svobodní mezi svobodnými.

Pokud má v československém státě dojít ke klidnému vývoji, potom je třeba kromě ji? naznačeného provést v rámci budoucího státního a právního řádu trojí revizi - revizi historického mýtu, revizi pojetí slovanské ba?ty a revizi zahraničně politického postavení:

  • Obnovu plné rovnoprávnosti německé národní skupiny s českým národem.
  • Uznání německé národní skupiny jako právnické osoby k ochraně tohoto rovnoprávného postavení ve státě.
  • Uznání nedotknutelnosti německého sídelního území.
  • Vybudování samosprávy v německém sídelním území ve v?ech oblastech veřejného ?ivota, pokud jed o zájmy a zále?itosti německé národní skupiny.
  • Vytvoření zákonných ochranných opatření pro ty státní příslu?níky, kteří ?ijí mimo uzavřené sídelní území svého národa.
  • Náprava ve?kerého bezpráví a nahrazení v?ech ?kod, které sudetským Němcům v důsledku tohoto bezpráví vznikly.
  • Uznání a provedení zásady: v německém území němečtí úředníci a veřejní zaměstnanci.
  • Plná svoboda přiznání se k německému národu a německému světovému názoru.
  • Zdroj: Dokumente zur Sudetendeutschen Frage 1916 - 1967. München 1967, s. 193.