Dokument: Manifest císaře Karla I. ze 16. října 1918

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Manifest císaře Karla I. ze 16. října 1918

Mým věrným národům rakouským!

Od té doby, co jsem nastoupil na trůn, jest Mou nezdolnou snahou vymoci ve?kerým Mým národům vytou?ený mír, jako? i ukázati národům rakouským cestu, na ní? by bez překá?ek a třenic dali po?ehnaně rozvinouti svým národním silám a vyu?itkovali jich úspě?ně k svému du?evnímu a hmotnému blahobytu.

Stra?livé zápolení světové války stálo dosud v cestě dílu míru. Hrdinství a věrnost, obětavé sná?ení nouze a strádání slavně obhájily vlast v této tě?ké době. Kruté oběti války musily zabezpečiti nám čestný mír, na jeho? prahu dnes s pomocí Bo?í stojíme.

Nyní nutno bez váhání přikročiti k novému vybudování vlasti na jejích přirozených a tudí? nejspolehlivěj?ích základech. Přání rakouských národů jest při tom pečlivě uvésti ve vzájemný soulad a uskutečniti jejich splnění. Jsem odhodlán provésti toto dílo za svobodné součinnosti Mých národů v duchu oněch zásad, které za své přijali spojení mocnářové v nabídce mírové. Rakousko se má státi, jak tomu chtějí jeho národové, státem spolkovým, v něm? ka?dý národní kmen tvoří svůj vlastní státní útvar na území, je? obývá. Tím se nijak nepředbíhá spojení polských území Rakouska s polským neodvislým státem. Městu Terstu s obvodem dostane se podle přání jeho obyvatelstva postavení zvlá?tního.

Tato nová úprava, která se nijak nedotýká celistvosti zemí svaté koruny uherské, má zabezpečiti ka?dému jednotlivému státu národnímu jeho samostatnost; úprava tato bude v?ak také účinně chrániti zájmy společné a uplatňovati je v?ude tam, kde společenství je ?ivotní potřebou jednotlivých státních útvarů. Jmenovitě bude dlu?no spojiti v?echny síly, aby s úspěchem rozře?ily se po právu a spravedlnosti veliké úkoly, které vznikají ze zpětných účinků války.

A? do té doby, kdy tato přeměna bude zákonnou cestou dokonána, zůstávají dosavadní zařízení k ochraně obecných zájmů nezměněna. Mé vládě jest ulo?eno připraviti bez odkladu ve?keré práce k novému vybudování Rakouska. K národům, na jejich? sebeurčení bude spočívati nová ří?e, obrací se Můj hlas, aby spolupůsobili na tomto velkém díle prostřednictvím národních rad, které? - utvořeny z ří?ských poslanců ka?dého národa - mají uplatniti zájmy národa ve vzájemném poměru, jako? i ve styku s mou vládou.

Ké? tato na?e vlast, upevněna svorností národů, které v sobě spojuje, vyjde z bouří válečných jako svaz národů svobodných. Po?ehnání V?emohoucího provázej? na?i práci, aby velké dílo míru, je? budujeme, stalo se ?těstím Mých národů.

Ve Vídni dne 16. října 1918.

Karel v. r.
Hussarek v.r.

-----

Zdroj: Wiener Zeitung, 17. října 1918; české znění in: Soukup, Franti?ek. 28. říjen 1918: předpoklady a vývoj na?eho odboje domácího v československé revoluci za státní samostatnost národa, Praha: 1928, strany 803-804.