Dokument: Zákon z 26. októbra 2007 o zásluhách Andreja Hlinku o ?tátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Zákon z 26. októbra 2007 o zásluhách Andreja Hlinku o ?tátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Andrej Hlinka sa mimoriadne zaslú?il o to, ?e slovenský národ sa stal ?tátotvorným národom.

§ 2

Na ocenenie mimoriadnych zásluh Andreja Hlinku uvedených v § 1 sa umiestni v budove Národnej rady Slovenskej republiky busta Andreja Hlinku a pamätná tabuža, na ktorej sa uvedie text: ?Andrej Hlinka sa zaslú?il o slovenský národ a Slovenskú republiku?.

§ 3

(1) Mauzóleum Andreja Hlinku v Ru?omberku je pietne miesto.

(2) Náv?tevník mauzólea a jeho blízkeho okolia je povinný správa? sa s úctou voči osobe Andreja Hlinku a zdr?a? sa v?etkého, čo by mohlo naru?i? pokoj pietneho miesta.

§ 4

Tento zákon nadobúda účinnos? 1. januára 2008.

prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky