Dokument: Stanovisko KSČM k 60. výročí únorových událostí v r. 1948 (2008)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Stanovisko KSČM k 60. výročí únorových událostí v r. 1948 (29.2.2008)

51. schůze Výkonného výboru ÚV KSČM přijala dne 29. února 2008 stanovisko k 60. výročí únorových událostí v r. 1948.

Před 60 lety do?lo v Československu v návaznosti na proces prohlubování národní a demokratické revoluce k zásadnímu politickému zvratu, který se stal východiskem i součástí revolučního procesu vzniku první historické formy socialismu. Současným vládním garniturám je toto výročí vítanou příle?itostí k rozvíjení kampaně nejen proti KSČM, ale i proti my?lence socialistické alternativy ke kapitalismu.

V této kampani se anga?ují zejména ti, kteří chtějí co nejvíce zdiskreditovat my?lenku, ?e kapitalismus nemů?e být koncem dějin, jediným mo?ným a věčným společenským řádem a ?e lidé mají nezadatelné právo humánní demokratickou cestou tento systém překonat. Současným vládnoucím vrstvám jde o moc a zisky a k jejich zachování patří snaha co nejvíce zmanipulovat ?iroké vrstvy, aby nepochopily podstatu problému.

Kampaň proti Únoru 1948 se předev?ím sna?í vnutit do vědomí lidí my?lenku, ?e ne?lo o ústavně provedenou revoluci, které se zúčastnily ?iroké vrstvy občanů, ale o pouhý mocenský puč. Antikomunisté se sna?í zastřít fakt, ?e KSČ v této době byla na rozdíl od svých protivníků spojena s ?ivotními zájmy ?irokých neprivilegovaných vrstev, aktivně je prosazovala a v?emo?ně mařila snahy zbohatlických vrstev strhnout politickou moc do svých rukou. Právě tato skutečnost jí přinesla úspěch a jejím oponentům zaslou?enou porá?ku. KSČM se hlásí k revolučnímu základu Února 1948 a vysoce oceňuje práci a obětavost generací budovatelů první formy socialismu, které se na prosazení této cesty a následném rozvíjení jejích pozitivních stránek podílely.

KSČM se ji? při svém zalo?ení omluvila v?em těm, kterých se bezprostředně dotkly nedostatky i tragické deformace, které se v průběhu první formy socialismu projevily a které my?lenku socialismu ochudily a po?kodily.

KSČM má zájem na objektivní analýze historické formy socialismu před rokem 1989. Taková analýza mů?e přispět k podpoře a v perspektivě nakonec i uskutečnění nové, demokratické a humánní podoby socialismu.

Nevracíme se zpět k překonanému, hledíme společně s lidmi vpřed, k sociálně spravedlivé společnosti 21. století.

zdroj: ÚV KSČM; 29. 2. 2008