Dokument: Projev generálního tajemníka ÚV KSČ Milo?e Jake?e v Československé televizi, 21.11.1989

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Dokument: Projev generálního tajemníka ÚV KSČ Milo?e Jake?e v Československé televizi
(Československá televize Praha, 21.11.1989, zdroj: Československá tisková kancelář)

Vá?ení spoluobčané, soudru?ky a soudruzi,

obracím se k vám v souvislosti se záva?nými událostmi, které se odehrávají v posledních dnech v Praze a v některých dal?ích místech na?í vlasti a staly se zdrojem společenského napětí. Na?e společnost se nachází na kři?ovatce svého dal?ího vývoje.

Plně si uvědomujeme, ?e dal?í rozvoj socialismu v na?í zemi není mo?ný bez reforem. Od tohoto kursu sledujícího zlep?ení ?ivota lidí u nás neustoupíme.

Vedení komunistické strany a československého státu vynakládá veliké úsilí k tomu, abychom vytyčených cílů dosáhli. Jsme si přitom vědomi i opodstatněných připomínek veřejnosti k tempu společenských přeměn, k jejich rozsahu i důslednosti při jejich uskutečňování. Přejeme si s vámi, aby přestavba rychleji přiná?ela konkrétní výsledky. Jsme si zároveň vědomi své odpovědnosti za to, aby důsledky nezbytných změn nedopadly na bedra pracujících, neohrozily sociální jistoty občanů a jejich ?ivotní perspektivu. Na?ím programem není anarchie, zmatek, sociální napětí a společenský rozvrat. To by mohlo záva?ně po?kodit i na?e národní zájmy.

Jsme si vědomi, ?e musíme se v?emi poctivými občany uskutečňovat vlastní, československou cestu celospolečenské přestavby odpovídající na?im národním a demokratickým tradicím, pracovitosti, talentu a kulturnosti na?ich lidí. Vítáme dialog se v?emi, kteří jsou pro socialismus, i kdy? vyjadřují kritická stanoviska k ne?varům a nedostatkům, s nimi? se potýkáme. Ře?ení v?ech otázek, které na?e občany tí?í, i nových úkolů, které před námi stojí, lze v?ak dosáhnout jen v konstruktivních, dělných jednáních, v otevřeném a odpovědném posuzování různých alternativ, v ochotě naslouchat jeden druhému. O to v?dy budeme mít upřímný zájem. Jsme si vědomi, ?e nesnadné úkoly, které jsou před námi, zvládneme, budeme-li si vá?it navzájem své práce, opírat se jeden o druhého. Čeká nás také nejeden dialog, polemika o vyjasnění souvislostí, a to nejen těchto dnů, ale celé dosavadní i budoucí cesty přestavby.

Ústřednímu výboru Komunistické strany Československa dochází v těchto dnech mno?ství telegramů a dopisů, v nich? kolektivy i jednotlivci po?adují zabezpečení pořádku a klidu, podmínek pro tvořivou práci a spokojený ?ivot.

Přestavba přirozeně přiná?í rozdílnost názorů i postojů. Je tu v?ak hranice, kterou bychom neměli překračovat. Vymezuje ji na?e ústava a zákony socialistického státu. To je demokratické a to musí respektovat ka?dý.

Víme, ?e mladí lidé se setkávají v práci, ve studiu, v ka?dodenním ?ivotě s řadou problémů a starostí, které je třeba odpovědně ře?it. Vyplynulo to i z jednání nedávné celostátní konference Socialistického svazu mláde?e.

Jak v?ak postupují a jaký mají program ty skupiny, které stojí v pozadí nyněj?ích událostí v Praze? Sna?í se bezohledně manipulovat částí mláde?e a zneu?ívat její upřímný zájem pohnout rychleji věcmi kupředu. Vliv tohoto působení se projevil i mezi částí na?í kulturní, umělecké fronty. Jakou morálku mohou mít lidé, kteří bezosty?ně roz?iřují l?ivé zprávy a fámy o smrti mladého člověka jen proto, aby rozpoutali vá?ně a emoce s nepředvídatelnými důsledky. Nejde jim o nic jiného, ne? o to, aby pod hesly přestavby a demokratizace libovolnou cenou rozvrátili proti zájmům lidu socialistické zřízení v Československu. V této souvislosti se často diskutuje o pátečních událostech na Národní třídě. I ty, jak víte, budou pro?etřeny. Jedno je v?ak jasné. V sázce je věc pracujícího lidu, socialismus, se kterým spojuje svoji budoucnost vět?ina na?eho lidu, včetně mladé generace.

Základní podmínkou úspěchu přestavby a jejího dynamického postupu je klidné společenské ovzdu?í. Demonstracemi nebo stávkami se ekonomická situace i celkový ?ivot společnosti nezlep?í. Ke zhodnocení nyněj?ích událostí a nastoleným otázkám je správné přistoupit bez jakýchkoli emocí a zaujatosti. Nejvy??í stranické a státní orgány jsou na to připraveny.

Obracím se na vás, na v?echny dělníky, rolníky, na inteligenci, na mladou generaci, na v?echny komunisty, příslu?níky politických stran a organizací Národní fronty.

Udělejme v?e pro to, abychom se zbavili břemene současné vypjaté situace.

Pro na?i zemi je jedinou perspektivou socialistická cesta rozvoje. Jsme povinni uhájit hodnoty socialismu vydobyté v minulých zápasech a obětavou prací celých generací, rozvíjet a obohacovat je v nových podmínkách vývoje, který před nás staví i nové úkoly.

Projevme v?ichni vysokou občanskou odpovědnost, rozum a rozvahu.

-----

Zdroj: Československá tisková kancelář