Dokument: Dohoda mezi vládou ČSFR a SSSR o odchodu sovětských vojsk z ČSFR (1990)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Dohoda mezi vládou ČSFR a SSSR o odchodu sovětských vojsk z ČSFR
Moskva, 26.2.1990

Vláda ČSFR a vláda SSSR,

berouce v úvahu prohlá?ení československé vlády ze dne 3. prosince 1989 a prohlá?ení sovětské vlády ze dne 4. prosince 1989, včetně jejich právních aspektů,
vedeny snahou o rozvoj tradičního přátelství a spolupráce mezi ČSFR a SSSR při důsledném dodr?ování zásad mezinárodního práva zakotvených v Chartě OSN, včetně zásad respektování suverenity a nevmě?ování do vnitřních zále?itostí,
potvrzujíce se pevné odhodlání v?estranně napomáhat upevňování míru, stability a bezpečnosti v Evropě a na celém světě,
vyjadřujíce vůli dodr?ovat závazky vyplývající z Var?avské smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci ze dne 14. května 1955,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

1. Úplný odhod sovětských vojsk z území ČSFR se uskuteční po etapách, přičem? první etapa bude ukončena do 31. května 1990, druhá etapa do 31. prosince 1990 a třetí etapa do 30. června 1991.

2. V první etapě se uskuteční odchod podstatné části sovětských vojsk v souladu se společně vypracovaným harmonogramem.

Článek 2

Vláda ČSFR poskytne sovětské straně při odchodu sovětských vojsk z ČSFR nezbytnou součinnost.

Článek 3

V období do úplného odchodu sovětských vojsk z území ČSFR se na tato vojska bude aplikovat re?im fakticky existující v době sjednání této dohody, včetně majetkových, finančních a jiných otázek, s přihlédnutím k případným změnám v podmínkách vzájemného zúčtování a platebního styku.

Článek 4

Strany jmenují zmocněnce pro zále?itosti odchodu sovětských vojsk, kteří budou ře?it praktické otázky vyplývající z provádění příslu?ných ustanovení této dohody.

Článek 5

Majetkové a finanční otázky vznikající v souvislosti s odchodem sovětských vojsk budou posuzovat zmocněnci pro zále?itosti odchodu sovětských vojsk a budou ře?eny dohodami mezi příslu?nými ministerstvy ČSFR a SSSR.

Článek 6

Majetkové a finanční otázky související se sovětskými vojsky v ČSFR, které nebudou upraveny do doby jejich úplného odchodu, budou vyře?eny zvlá?tní dohodou stran, která bude sjednána nejpozději do dvou let ode dne vstupu této dohody v platnost.

Článek 7

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

-----

Zdroj: ?kutina, Vladimír. Rusové přicházejí a odcházejí. Praha: Region, 1990, s. 57-58.