Dokument: K demokraticky zmý?ľajúcim občanom - Za spoločný ?tát (23.9.1991)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

K demokraticky zmý?ľajúcim občanom - Za spoločný ?tát
(23.9.1991, výzva iniciativy "Za spoločný ?tát" k zachování Československa)

My, ktorým zále?í na osude Slovenska nemenej ako signatárom iniciatívy Za zvrchované Slovensko, sme takisto presvedčení, ?e slovenský národ, ako aj v?etci na?i občania, má dnes historickú a neopakovateľnú príle?itos?: vybudova? slobodný, spoločný demokratický ?tát.

Vedomí si nenapraviteľných mravných a ekonomických ?kôd, ktoré by priniesol rozpad ČSFR, odmietame v?etky pokusy stava? obyvateľstvo pred hotovú vec a roznecova? národnostné vá?ne tam, kde ide o presadzovanie osobných ambícií.

Sme dos? zrelí na to, aby sme sa z vývoja okolo nás poučili. Sme dos? rozvá?ni na to, aby sme vedeli samostatne o sebe uva?ova? v duchu slu?nosti, ľudskosti a zná?anlivosti. Sme dos? mravní na to, aby sme mali odvahu dr?a? sa ústavných, demokratických spôsobov. Konečne máme mo?nos? trpezlivo hľada? novú podobu spolu?itia. Vyu?ime ju.

Občania v slobodných voľbách nikomu nedali hlas na rozbitie ná?ho spoločného ?tátu. Preto poslanci Slovenskej národnej rady nemajú mandát rozhodnú? o jeho zániku. Ak sa má rozhodova? o na?om osude, rozhodnime v referende.

Na?e úsilie o spoločný ?tát je bojom o demokraciu. Poslanci Slovenskej národnej rady, nepodľahnite politickým manipuláciám, nepodľahnite nátlaku, nedovoľte, aby sa zopakoval február 1948!

Zdroj:
Břeňová, Věra & Prečan, Vilém & Rychlík, Jan & Rohlíková, Slavěna. Transformace a rozdělení Československa 1989/1990-1992. Praha: Ústav pro soudobé dějiny & Česko-slovenská komise historiků, 2002, s. 39 (dokument č. 4).
cit. dle: Rychlík, Jan. Če?i a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945-1992. Bratislava: Academic Electronic Press, 1998, s. 483 (dokument č. 30).