Dokument: Dvě pohlá?ení Demokratického fóra komunistů (22.11.1989 a 27.11.1989)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Dvě prohlá?ení DFK z listopadu 1989

Jedna z opozičních skupin v komunistické straně (?meralův seminář) se formovala od jara 1989. Se?la se podle původního termínu ve středu 22. listopadu a vystoupila na veřejnost jako Demokratické fórum komunistů (DFK). Druhé prohlá?ení následovalo po veřejném setkání 27. listopadu, na jeho? programu byly zejména Programové teze DFK. Obě prohlá?ení se distribuovala jako letáky.

-----

Prohlá?ení Demokratického fóra komunistů (22.11.1989)

Sympatie k my?lenkám socialismu mají v československé společnosti hluboké a mnohostranné kořeny. Av?ak stalinský systém přinesl hořká zklamání a velké ztráty. Pokus o zásadní obrat v roce 1968, zdůrazňující neoddělitelnost socialismu a demokracie, vyvolal nové naděje na obrodu KSČ a společnosti a získal straně nebývalou podporu obyvatelstva. Ale tragická a neospravedlnitelná intervence armád Var?avské smlouvy a následná tzv. normalizace zasadila takovým snahám tě?kou ránu. KSČ ze svých řad vyloučila statisíce občanů, kteří se pro obrodný proces anga?ovali. Nekompromisní nastolení monopolu moci znovu nadlouho oddělilo lid a stranu od privilegovaného vedení. L?í a zastra?ováním byla umlčena vět?ina členské základny strany a společnosti vůbec.

Uvědomujeme si, ?e mezi členy strany je mnoho osobně čestných lidí s přirozenou autoritou, kteří nepropadli politické a morální korupci, zachovali si demokratické cítění i kritický odstup od politiky vedení a nejednou jej vyjádřili. Vět?ina v?ak zatí?ila své svědomí tím, ?e nena?la odvahu otevřeně vystoupit se zásadním protestem proti diktátu, l?i a pokrytectví. Jsou to poctiví dělníci, zemědělci, vynikající odborníci, pracovníci v?ech profesí. Bez jejich nadání a obětavosti se československá společnost mů?e jen tě?ko obejít.

Jsme vedeni snahou najít platformu pro jejich obrodnou iniciativu, pro svobodnou a starými předsudky nezatí?enou diskusi v období před sjezdem KSČ. Očekáváme, ?e tato platforma zároveň napomů?e k rozchodu s těmi, kteří svými postoji a činy kompromitovali KSČ před veřejností.

OBRACÍME SE KE V?EM ČESTNÝM KOMUNISTŮM, KTEŘÍ JSOU PŘIPRAVENI PŘIJMOUT SVŮJ DÍL ODPOVĚDNOSTI.

SPOJME SE V DEMOKRATICKÉM FÓRU KOMUNISTŮ!

Jsme společenstvím jednotlivců a skupin, volně působícím jak na půdě KSČ, tak i mimo ni. Do hnutí se mů?e zapojit ka?dý, kdo souhlasí s tímto prohlá?ením. Podmínkou příslu?nosti k Demokratickému fóru komunistů je odmítnutí jakéhokoliv mocenského monopolu.

Vycházíme z přesvědčení, ?e podstata demokratického socialismu nemů?e být podřízena úzkým mocenským zájmům. Vyjadřujeme své sympatie programovým cílům Klubu za socialistickou přestavbu ? Obroda. Vyzýváme v?echny komunisty, jim? je osud národa bli??í ne? sobecké zájmy zdiskreditovaných funkcionářů v ústředí, krajích, okresech a na pracovi?tích, aby se přihlásili k Demokratickému fóru komunistů. Ustavujme skupiny Demokratického fóra komunistů! Zvolme si jejich mluvčí!

NEČEKEJME! JEDNEJME!

Přihlá?ky a podpisové archy mů?ete zaslat na kontaktní adresy: Miloslav Ransdorf, Prognostický ústav ČSAV, Václavské náměstí 55, 110 00, Praha 1

-----

Prohlá?ení Demokratického fóra komunistů (27.11.1989)

Demokratické fórum komunistů předkládá následující návrhy, které přijalo na svém setkání 27. listopadu 1989: