Dokument: Tzv. Var?avská smlouva (1955)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Československou republikou
(tzv. Var?avská smlouva, 1955)

Smluvní strany,

rozhodly se uzavřít tuto Smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci a jmenovaly svými zplnomocněnci: kteří po předlo?ení svých plných mocí, je? byly shledány v nále?ité formě a v plném pořádku, dohodli se na tomto:

Čl.1

Smluvní strany se zavazují v souhlase s Chartou Organizace Spojených národů zdr?ovat se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo jejího pou?ití a urovnávat své mezinárodní spory mírovými prostředky tak, aby nebyl ohro?ován mezinárodní mír a bezpečnost.

Čl.2

Smluvní strany prohla?ují, ?e jsou ochotny účastnit se v duchu upřímné spolupráce v?ech mezinárodních jednání, jejich? cílem je zajistit mezinárodní mír a bezpečnost, a plně poskytnout své síly pro uskutečnění těchto cílů. Přitom Smluvní strany budou usilovat o to, aby v dohodě s jinými státy, které si budou přát spolupracovat v této věci, byla učiněna účinná opatření k v?eobecnému sní?ení zbrojení a k zákazu atomových a vodíkových zbraní, jako? i jiných druhů zbraní hromadného ničení.

Čl.3

Smluvní strany budou se spolu radit o v?ech důle?itých mezinárodních otázkách, které se dotýkají jejich společných zájmů, vedeny jsouce zájmem upevnění mezinárodního míru a bezpečnosti. V zájmu zaji?tění společné obrany a zachování míru a bezpečnosti budou se Smluvní strany bezodkladně spolu radit v ka?dém případě, kdy podle mínění kterékoli z nich bude hrozit ozbrojený útok proti jednomu státu nebo několika státům zúčastněným na Smlouvě.

Čl.4

Dojde-li v Evropě k ozbrojenému útoku proti jednomu státu nebo několika státům zúčastněným na Smlouvě se strany kteréhokoli státu nebo skupiny států, ka?dý stát zúčastněný na Smlouvě na základě práva na individuální nebo kolektivní sebeobranu, v souhlase s článkem 51 Charty Organizace Spojených národů, poskytne státu nebo státům, které byly takto napadeny, okam?itou pomoc, individuálně i v dohodě s ostatními státy zúčastněnými na Smlouvě a to v?emi prostředky, které pova?uje za nutné, včetně pou?ití ozbrojené síly. Státy zúčastněné na Smlouvě budou se neprodleně radit o společných opatřeních, která je nutno podniknout pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti. O opatřeních podniknutých na základě tohoto článku bude zpravena Rada bezpečnosti v souhlase s ustanoveními Charty Organizace Spojených národů. Tato opatření budou zastavena, jakmile Rada bezpečnosti učiní opatření nutná k obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

Čl.5

Smluvní strany se dohodly vytvořit Spojené velení svých ozbrojených sil, které budou podle dohody mezi stranami vyčleněny pod řízení tohoto velení, je? bude jednat podle společně stanovených zásad. Smluvní strany učiní také jiná dohodnutá opatření nutná k upevnění jejich obranyschopnosti tak, aby byla chráněna mírová práce jejich národů, zaručena nedotknutelnost jejich hranic a území a zaji?těna obrana před mo?nou agresí.

Čl.6

K provádění touto Smlouvou stanovených porad mezi státy zúčastněnými na Smlouvě a k projednání otázek vznikajících při provádění této Smlouvy zřizuje se Politický poradní výbor, v něm? bude ka?dý stát zúčastněný na Smlouvě zastoupen členem vlády nebo jiným zvlá?? jmenovaným zástupcem. Výbor mů?e zřizovat pomocné orgány, které se uká?í být potřebnými.

Čl.7

Smluvní strany se zavazují neúčastnit se ?ádných koalic nebo spojenectví a neuzavírat ?ádných dohod, jejich? cíle jsou v rozporu s cíli této Smlouvy. Smluvní strany prohla?ují, ?e jejich závazky vyplývající z platných mezinárodních smluv nejsou v rozporu s ustanoveními této Smlouvy.

Čl.8

Smluvní strany prohla?ují, ?e budou působit v duchu přátelství a spolupráce k dal?ímu rozvoji a upevnění vzájemných hospodářských a kulturních styků, řídíce se zásadou vzájemného respektování nezávislosti a svrchovanosti a zásadou nevmě?ování do vnitřních věcí druhého státu.

Čl.9

Tato Smlouva je otevřena přístupu dal?ích států bez ohledu na jejich společenské a státní zřízení, které vyjádří ochotu svou účastí na této Smlouvě napomáhat sjednotit úsilí mírumilovných států o zaji?tění míru a bezpečnosti národů. Takový přístup vstoupí v platnost se souhlasem států zúčastněných na Smlouvě po odevzdání listiny o přístupu ke Smlouvě do úschovy vládě Polské lidové republiky.

Čl.10

Tato Smlouva podléhá ratifikaci a ratifikační listiny budou odevzdány do úschovy vládě Polské lidové republiky. Smlouva vstoupí v platnost dnem, kdy bude odevzdána poslední ratifikační listina. Vláda Polské lidové republiky zpraví ostatní státy zúčastněné na Smlouvě o odevzdání ka?dé ratifikační listiny do úschovy.

Čl.11

Tato Smlouva zůstává v platnosti po dobu dvaceti let. Pro Smluvní strany, které do roka před uplynutím této lhůty neodevzdají vládě Polské lidové republiky prohlá?ení o vypovězení Smlouvy, zůstane Smlouva v platnosti po dobu dal?ích deseti let. Bude-li v Evropě vytvořen systém kolektivní bezpečnosti a za tím účelem uzavřena Celoevropská smlouva o kolektivní bezpečnosti, o co? budou Smluvní strany vytrvale usilovat, pozbude tato Smlouva platnosti dnem, kdy vstoupí v platnost Celoevropská smlouva.

Sepsáno ve Var?avě dne čtrnáctého května 1955 v jednom vyhotovení v jazyce českém, ruském, polském a německém, při čem? v?echna znění mají stejnou platnost. Ověřené opisy této Smlouvy odevzdá vláda Polské lidové republiky v?em ostatním účastníkům Smlouvy.

Na důkaz toho zplnomocněnci podepsali tuto Smlouvu a přilo?ili k ní pečeti.

---

Shlédnuv?e a prozkoumav?e tuto Smlouvu a vědouce, ?e Národní shromá?dění republiky Československé s ní souhlasí, prohla?ujeme ji za schválenu, přijatu, potvrzenu a utvrzenu a mocí listu tohoto podepsaného na?í rukou vlastní ji schvalujeme, přijímáme, potvrzujeme a utvrzujeme, slibujíce slovem svým, Jménem republiky Československé, ?e ji pevně a neporu?itelně zachováme a nedopustíme, aby proti ní jednáno bylo z jakékoli příčiny a jakýmkoli vymy?leným způsobem.

Tomu na svědomí jsme tento list vyhotoviti kázali a k němu peče? republiky Československé přitisknouti dali, jen? jest dán na hradě Pra?ském, dne 26. května léta tisícího devítistého padesátého pátého.

Prezident republiky Československé:
Antonín Zápotocký, v. r.

Ministr zahraničních věcí:
Václav David, v. r.